Algemene voorwaarden 

Vzw Fieke’s Poezenhuisje 

Lossebaan 25, 1701 Itterbeek 

Ondernemingsnr. 0554.776.751 

info@fiekes-poezenhuisje.be 

RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 

Vanaf nu gekend als de vereniging  
Laatst bijgewerkt: 11/04/2023 

1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Het platform: website, sociale media, de (mobiele) applicaties, producten en diensten zowel op sociale media als in de webshop, daarin begrepen de inhoud, en alle andere toepassingen, materialen en tools die worden aangeboden door de vereniging. 

2. Inhoud: al het door de vereniging gepubliceerde materiaal waaronder – maar niet beperkt tot – alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, reclame, merken, logo’s, namen en andere inhoud die de vereniging voor de gebruiker/consument beschikbaar maakt, al dan niet interactief. De inhoud kan ook content bevatten die eigendom en onder controle is van derde partijen, maar die de vereniging beschikbaar mag stellen aan de gebruiker. 

2. Toepassing 

Door het gebruik van het platform aanvaardt de gebruiker/consument automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze algemene voorwaarden. Het gebruik van persoonsgegevens via het platform is onderworpen aan het privacybeleid en het cookiebeleid van de vereniging.  

De vereniging raadt de gebruiker/consument daarom aan deze algemene voorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid aandachtig te lezen vooraleer het gebruik van het platform verder te zetten. 

Voor bepaalde onderdelen of toepassingen zijn bijzondere voorwaarden van toepassing die afzonderlijk vermeld zijn. De gebruiker/consument moet deze samen met deze algemene voorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid in acht te nemen. 

Wanneer de gebruiker/consument externe websites (waaronder sociale netwerksites) gebruikt om te reageren op het platform of daarop in te loggen, zijn tevens de algemene voorwaarden van de externe website van toepassing. De vereniging is niet verantwoordelijk voor deze externe websites. 

3. Toegang tot en gebruik van het platform 

Het onderhoud en de ontwikkeling van het platform kan de vereniging ertoe verplichten het platform gedurende een periode te beperken of te onderbreken, zonder dat de vereniging daardoor enige vergoeding aan de gebruiker/consument verschuldigd is. De vereniging verbindt zich ertoe om de gebruiker/consument hiervan naar best vermogen – en voor zover redelijkerwijs mogelijk is – tijdig in te lichten. 

Wanneer de gebruiker/consument specifieke vragen heeft over het platform en de aangeboden producten, bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, dient de gebruiker/consument vooraf contact op te nemen met de vereniging via de contactgegevens die hierboven vermeld zijn. 

Elk frauduleus en/of onrechtmatig gebruik van het platform is verboden. 

4. Prijs 

Delen van ons platform die betalend zijn, vermelden steeds de prijs uitgedrukt in EURO.  De prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de gebruiker/consument te dragen taksen of belastingen. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Indien verzend-, leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De vereniging behoudt zich het recht om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien op een ander tijdstip een reeds aangekocht artikel afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil. 

5. Betalingen 

De gebruiker/consument heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

 • Visa 
 • Mastercard 
 • Bancontact  

De vereniging is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de gebruiker/consument met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de gebruiker/consument betrokken is. 

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in vanwege de vereniging dat dit systeem feilloos, foutloos, of zonder storingen of onderbrekingen is. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het web. 

De correspondentie en de gebeurlijke (commerciële) akkoorden tussen twee gebruikers/consumenten van ons platform, inclusief de betalingen en de levering van de door partijen aangeboden diensten of producten, met inbegrip van alle voorwaarden en waarborgen hieraan verbonden, gebeuren uitsluitend tussen deze beide gebruikers/consumenten. De vereniging is in dit kader een derde, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. 

6. Afhaling en levering  

De gebruiker/consument kan er enkel voor kiezen om de bestelling af te halen bij de vereniging. Na het ontvangen van de bestelling stuurt de vereniging een mailtje om af te spreken wanneer en waar de gebruiker/consument deze kan komen ophalen. 

7. Herroepingsrecht bij verkoop op afstand 

De gebruiker/consument moet de vereniging informeren over zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door het Wetboek. 

De gebruiker/consument informeert de vereniging van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, door hetzij:  

 • het herroepingsformulier ingevuld en ondertekend te sturen aan de vereniging;  
 • een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt (bv. telefoon, e-mail, sms, post, enz.);  

De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument.  

De herroepingstermijn begint te lopen vanaf de dag volgend op de dag waarop de gebruiker/consument of door de gebruiker/consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed, behalve in bijzondere omstandigheden voorzien in boek VI van het Wetboek van economisch recht; met name in geval van meerdere goederen of goederen samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, te rekenen vanaf de dag na fysieke in bezit name van het laatste goed of de laatste zending of het laatste onderdeel. 

De gebruiker/consument zendt de goederen terug of overhandigt die aan de vereniging of aan een persoon die door de vereniging gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop hij aan de vereniging zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld. 

De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de gebruiker/consument. 

De vereniging vergoedt, onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel, alle van de gebruiker/consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, onverwijld na de ontvangst van alle goederen. 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer:  

 • de geleverde goederen op maat van de gebruiker/consument zijn gemaakt;  
 • de geleverde goederen snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn. 

8. Garantie  

De wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen is van toepassing. Deze voorziet een garantieperiode van 2 jaar voor nieuwe producten en een periode van een jaar voor tweedehandsproducten. 

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen. 

De garantie is niet overdraagbaar. 

9. Gebruikersaccount/Registreren 

Voor sommige delen van het platform moet er een gebruikersaccount worden aangemaakt. Daarbij zal de gebruiker/consument gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken. De gebruiker/consument garandeert dat de gegevens overeenstemmen met de werkelijkheid en hij deze up-to-date zal houden zodat ze steeds accuraat en volledig zijn.  

De gebruiker/consument verklaart zich ermee akkoord dat zijn naam en voornaam worden weergegeven op het platform om interactie met andere gebruikers/consumenten mogelijk te maken. De vereniging maakt geen e-mailadres bekend. De persoonsgegevens van andere bezoekers van het platform mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.  

De gebruiker/consument geeft aan de vereniging toestemming om de informatie die hij online zet op het platform te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen en aan te passen, en dit op alle media van de vereniging. Als deze informatie aan derden toebehoort, zorgt de gebruiker/consument voor hun voorafgaande schriftelijke toestemming tot publicatie.  

Voor het gebruikersaccount zal de gebruiker/consument een wachtwoord moeten instellen. De gebruiker/consument dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend en voldoende veilig is. Het wachtwoord is persoonlijk en mag dus niet aan anderen meegedeeld worden. Ook dient de gebruiker/consument zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan. De gebruiker/consument is verantwoordelijk voor de handelingen die met zijn wachtwoord worden gesteld. 

Wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens zijn het privacybeleid en het cookiebeleid van de vereniging van toepassing en kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn die afzonderlijk worden vermeld. 

Indien de gebruiker/consument meent dat bepaalde informatie op het platform een inbreuk vormt op de wet kan hij dit melden via bovenvermeld adres. De vereniging onderzoekt elke kritiek of klacht en neemt zo snel mogelijk de passende maatregelen (o.m. verwijdering van de betrokken informatie).   

Als de gebruiker/consument zijn gebruikersaccount wil beëindigen, dient hij een email te sturen naar het bovenvermeld adres met het verzoek tot beëindiging.  

10. Verplichtingen van de gebruiker/consument – Verboden gebruik van het platform 

Het platform is bestemd om voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals o.m. het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven, het (gedeeltelijk) overnemen van inhoud zonder bronvermelding) is verboden. Je mag de normale werking van het platform niet hinderen, en verbind je ertoe om volgende gedragsregels na te leven op onze website: 

 1. Het platform enkel gebruiken voor wettige doeleinden; 
 1. Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de vereniging en derden; 
 1. Geen daden stellen die het gebruik door andere gebruikers/consumenten van het platform hinderen; 
 1. Geen spam, kettingbrieven of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via het platform; 
 1. De beveiliging van het platform niet ontwijken of hinderen; 
 1. Voor (delen van) de website waarvoor een gebruikersaccount nodig is, de regels naleven m.b.t. “Registreren”; 
 1. Geen valse identiteit aannemen met de bedoeling of die tot gevolg hebben om derden te misleiden; 

11. Handelingsbekwaamheid 

Door het gebruik van het platform verklaart de gebruiker/consument, conform het Belgisch burgerlijk recht, dat hij bekwaam is om zijn rechten uit te oefenen of – indien minderjarig – dat hij voorafgaande geldige toestemming heeft verkregen van zijn ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers om gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. 

De vereniging let erop dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders of wettelijke vertegenwoordigers aan actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.  Ze moedigt minderjarigen aan, indien zij zich wensen te registreren, om de privacyverklaring samen met hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers aandachtig te lezen alvorens een persoonlijk account aan te maken. 

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het platform gebruikt zouden worden zonder voormeld toezicht en toestemming. 

12. Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de vereniging of rechthoudende derden. 

13. Aanbrengen van links naar het platform 

Linken of verwijzen naar of delen van inhoud en/of pagina’s van het platform is in beginsel toegestaan, maar kan uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik. Bovendien dienen deze handelingen  rechtstreeks te leiden naar het platform van de vereniging. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. 

14. Aansprakelijkheid 

14.1. Algemeen 

De vereniging streeft ernaar de gebruiker/consument zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Indien de inhoud van het platform toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten, dan kan de vereniging hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, ongeacht of het gaat om eigen dan wel door derden geleverde inhoud. De vereniging is evenmin aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de functie of in de elektronische toelevering van het platform of de gevraagde diensten, noch voor enige andere technische fouten of gebreken. 

De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, al dan niet aangekondigde onderbrekingen of fouten in of overbelasting van het netwerk. De vereniging raadt de gebruiker/consument aan om steeds de nodige antivirus- en andere veiligheidssoftware te installeren en te updaten op zijn toestellen. De vereniging behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande kennisgeving de opbouw, inhoud, structuur, omvang, benaming, rubrieken, technische kenmerken en toegankelijkheid van het platform te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud, onbeschikbaarheid of een vertraagde werking hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.  

Het platform kan ook reclame of sponsoring, banners, promotionele wedstrijden en andere commerciële boodschappen bevatten die door de vereniging worden gepubliceerd op het platform maar waarvoor de desbetreffende adverteerder of sponsor integraal en alleen verantwoordelijk is, in het bijzonder wat betreft de conformiteit met de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden. 

De vereniging is in geen geval aansprakelijk voor de bijdragen die de gebruiker/consument voor publicatie inzendt, noch voor de berichten en informatie die de gebruiker/consument instuurt. De vereniging is niet in de mogelijkheid zelf een volledige voorafgaande controle uit te oefenen over deze inhoud. De vereniging kan beslissen om inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder verwittiging of voorafgaand overleg met de betrokken personen. In geen geval kan de vereniging aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, gevolgschade of financiële schade. 

Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zijn van toepassing ongeacht het aansprakelijkheidsregime met inbegrip van maar niet beperkt tot de contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout van de vereniging. 

14.2. Aanbod van derden  

Het platform kan links bevatten naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat de vereniging deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. De vereniging geeft geen waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. De vereniging kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.  

Als de vereniging de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen te laten opnemen, mag de gebruiker/consument geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij deze zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. De gebruiker/consument verstrekt aan de vereniging de onvoorwaardelijke toestemming voor onbeperkt gebruik van de bijdragen via welke media en in welke vorm dan ook, voor de duur van de bescherming van de intellectuele rechten die op deze bijdragen gelden, zonder betaling of andere tegenprestatie.  

In elk geval draagt de vereniging geen enkele verantwoordelijkheid ter zake. De gebruiker/consument vrijwaart de vereniging tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot de bijdragen die hij zelf heeft meegedeeld. De vereniging is niet in de mogelijkheid om ingestuurde bijdragen voorafgaand aan de publicatie na te kijken op hun wettigheid of naleving van eigendomsrechten.  

Indien de gebruiker/consument een inbreuk vaststelt, dient hij contact op te nemen via het bovenvermelde adres en de vereniging op de hoogte te brengen. De vereniging zal dan naar beste vermogen zo snel mogelijk het nodige doen om onwettige of schadelijke inhoud van het platform te verwijderen. 
 

15. Niet-naleven van deze algemene voorwaarden 

De vereniging kan beslissen om een gebruikersaccount te beëindigen indien de gebruiker/consument zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden. Zij is in geen geval verplicht om deze weigering of beëindiging te motiveren. 

De gegevens van een gebruikersaccount kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als de vereniging dit nodig acht of daartoe verzocht wordt in verband met onwettige of inbreuk makende inhoud door de gebruiker/consument meegedeeld. 

16.  Wijzigingen  

De vereniging kan de algemene voorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid aanpassen. Dit betreft niet enkel de technische kenmerken, maar ook de modaliteiten van het platform. Zo’n wijziging wordt niet beschouwd als een substantiële wijziging. In geen geval is de vereniging op grond van deze wijzigingen een schadevergoeding verschuldigd. 

Wanneer de vereniging veranderingen aan deze voorwaarden openbaar maakt, verandert de vereniging de datum van de “laatste update” bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid of het cookiebeleid, zal de vereniging gebruikers/consumenten op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of een kennisgeving sturen via e-mail. Indien wettelijk vereist, zal de toestemming van de gebruiker/consument gevraagd worden voor de wijziging. 

17. Ongeldige, onwettige of nietige bepalingen 

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door de vereniging om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

18. Bewijs 

De gebruiker/consument aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

19. Belgisch recht 

In geval van enig meningsverschil of klacht gaat de gebruiker/consument akkoord voorafgaand aan enig initiatief tot gerechtelijke procedure contact met de vereniging te nemen om eerst te pogen een minnelijk akkoord te vinden aangaande de klacht of het meningsverschil. 

Indien de gebruiker/consument met zijn klacht geen gehoor vindt bij de vereniging kan hij, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, klacht indienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst, het European Consumer Center Belgium of de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.